نوع سم : حشره کش
میزان سمیت : Acute oral LD50 for rats 430-6000 mg/kg
گروه : پایرتروئید
درجه خطر : II (سمی و زیان آور)
دوره کارنس : 14 روز
نحوه اثر : تماسی با طیف وسیع