نام محصول

نام آفت

مقدار مصرف

ذرت

شته ها، كرمهاي برگخوار و ساقه خوار

1 ليتر در هكتار

چغندرقند

كرم غوزه (هليوتيس)،  كارادرينا ، پرودنيا، سرخرطومیهای چغندر

0/5-1 ليتر در هكتار

درختان ميوه دانه دار و هسته دار

مينوز لكه گرد، شته ها، پسيل گلابي ، سرخرطومي سيب و مگس میوه

0/5-1  در هزار

سويا

كرمهاي برگخوار و  شته ها

0/5-1 در هزار

پسته و گردو

سرشاخه خوار، سنها و كرم ميوه

1 ليتر  در هزار

سبزیجات و صیفی جات

كرم غوزه (هليوتيس)، گاما، كارادرينا و پرودنيا

0/5-1  ليتر در هكتار

انجير

مگس ميوه

0/8  در هزار

انگور

کرم خوشه خوار و تریپس مو

0/5-1   در هزار