نوع سم : حشره کش
میزان سمیت : Acute oral LD50 for rats 135 mg/kg
درجه خطر : II (سمی و زیان آور)
دوره کارنس : 3 روز
نحوه اثر : گوارشی، تماسی، غیر سیستمیک خاصیت knockdown بسیار بالا