نام محصول

نام آفت

مقدار مصرف

درختان ميوه سردسيري

برگخوار و جوانه خوار، پسيل گلابي
پروانه فري، شته سبزهلو
پروانه زنبور مانند، سرشاخه خوار هلو
شته سبز سيب، زنبور گلابي، زنبور گوجه
سرخرطومي سيب و گلابي

0/3-0/4 لیتردر هزار ليتر آب
0/5-0/6 لیتردر هزار ليتر آب
0/5-0/6 لیتردر هزار ليتر آب
0/4 لیتردر هزار ليتر آب
 0/5-0/6 لیتردر هزار ليتر آب

مركبات

شته ها
پروانه مينوز برگ

0/6 لیتردر هزار ليتر آب
0/3-0/4 لیتردر هزار ليتر آب

گندم

سن هاي زيان آور

0/3لیتردر هزار ليتر در هكتار

پنبه

كرم غوزه پنبه و شته هاي پنبه
كرم طوقه بر
شب پره گاما، كارادرنيا و پرودنيا
عسلك پنبه
كرم خاردار پنبه

0/4-0/6 لیتر در هكتار
0/4-0/6 لیتر در هكتار
0/5-1 لیتر در هكتار
0/5-0/8 لیتر در هكتار
0/5-0/6 لیتر در هكتار

چغندر قند

كرم طوقه بر، خرطوم كوتاه و كك چغندر
مگس چغندرقند
پرودنيا

0/3-0/4 لیتر در هكتار
0/5-0/6 لیتر در هكتار
0/8-1 لیتر در هكتار

سويا

تريپس و آفات مكنده

0/4-0/6 لیتر در هكتار

يونجه، شبدر و اسپرس

سرخرطومي هاي يونجه و كرمهاي برگخوار

0/4-0/5 لیتر در هكتار

سبزيجات، انگور فرنگي و توتون

مگس ميوه، شته، كرم غوزه پنبه، بيدكلم و پروانه سفيد كلم
مگس سفيد گلخانه
تريپس پياز و كرم طوقه بر

0/4-0/6 لیتر در هكتار
0/5-1 لیتر در هكتار
0/3-0/4 لیتر در هكتار

نخود، نخودفرنگي، باقلا، عدس، كتان، كلزا، گلرنگ و آفتابگردان

اگروتيس سرخرطومي حبوبات
هليوتيس، سن سبز، زنجره

0/3-0/6 لیتر در هكتار
0/3-0/6 لیتر در هكتار

ذرت و سورگوم

هليوتيس

0/6 لیتر در هكتار