سم مایع دیازینون 60 درصد امولسیون

سم حشره کش  دیازینون 60 درصد امولسیون ،  از گروه اورگانو فسفره ها می باشد که جهت مبارزه با انواع شپشک ها ، کرم ساقه خوار  برنج و لیسه و شته، پسیل ، تریپس مو، کرم  سیب موثر است.

This is default text, which will be replaced