نوع سم : حشره کش
میزان سمیت : Acute oral LD50 for rats 1250 mg/kg
گروه : اورگانو فسسفات
درجه خطر : II (سمی و زیان آور)
دوره کارنس : 10 روز
نحوه اثر : گوارشی، تماسی، غیر سیستمیک،تنفسی