نام محصول

نام آفت

مقدار مصرف

سیب

کرم سیب

0/3-1 لیتر در هزار لیتر آب

گلابی

شته هاآپسیل گلابی

1 لیتر در هزار لیتر آب

درختان میوه و جنگلی

کرم سفید ریشه

3/5-3 لیتر در هکتار

پسته

انواع شپشکها

1 لیتر درهزار لیتر آب

مرکبات

انواع شپشکها

1 لیتر درهزار لیتر آب

نخیلات

انواع شپشکها

1/5 لیتر در هزار لیتر آب

چغندر قند

آفات چغندر قند

1/5-1 لیتر در هکتار