نوع سم : حشره کش
میزان سمیت : Acute oral LD50 for rats 250-4150 mg/kg
گروه : پایرتروئید
درجه خطر : II (سمی و زیان آور)
دوره کارنس : 21 روز
نحوه اثر : غیر سیستمیک، تماسی و گوارشی با اثر ابقائی