نام محصول

نام آفت

مقدار مصرف

سیب

آفات برگخوار

75 میلی لیتر در 1000 لیتر آب

پنبه

آفات برگخوار

175 میلی لیتر در هکتار