سم مایع کلرپیریفوس 40/8 درصد امولسیون

سم مایع کلر پیریفوس 40/8 درصد امولسیون،  از گروه اورگانو فسفات ها می باشد و برای مبارزه با انواع آفات سپردار و شپشک های مرکبات، شپشک واوی نرم تن آسیایی و مینوز برگ  سویا کاربرد دارد.

This is default text, which will be replaced