نوع سم : حشره کش
میزان سمیت : Acute oral LD50 for rats 150 mg/kg
گروه : اورکانو فسسفات درجه خطر : II (سمی و زیان آور)
دوره کارنس : 14 روز
نحوه اثر : تماسی، گوارشی و کمی خاصیت تدخینی - کنه کش، غیر سیستمیک