مقدار كمي از قلم گچ را از پوشش سلفوني آن خارج نموده و بدون تماس دست با آن، خطوطي ممتد بصورت ضربدر و يا دايره در مسيرهاي احتمالي، محل تجمع و يا مخفيگاه ح شرات از جمله زير وان و د ست شويي، اطراف توالت، كنار ديوار و اطراف پلكان و در زير دربها و كابينتها بكشيد و سپس گچ را داخل پوشش و جعبه خود به نحوي قرار دهيد تا مانع نفوذ هوا به داخل آن شود. هر مرتبه خط كشي بيش از 3 هفته مؤثر خواهدبود. خط كشي را ميتوان بعد از 2 تا 3 هفته خصوصاً پس از شستشو و نظافت و يا بارندگي تكرار نمود.