پودر مورچه کش

این پودر که با ترکیب و جلب کننده مخصوص فرموله و تهیه گردیده، جهت مبارزه با انواع مورچه بکار می‌رود.

This is default text, which will be replaced