منازل هتل ها کتابخانه ها  
فروشگا ها کارخانجات منسوجات موزه ها  
انبارها کارگاه های تولید پوست و خز قفسه های انبار موزه ها و کتابخانه ها
نمایشگاه ها کارخانه های تولید نخ تمابین تابلو های نقاشی و اشیاء زینتی مانند ترمه و پته