حاوی 48 عدد جعبه
سم، بید کش، هلاک، سوسک فرش، بید 100 گرمی