سموم کشاورزی شرکت صنایع شیمیایی سم سازان
نام سم و درصد مشخصات
پرمترین 25 درصد ئی سی نوع سم : حشره کش
گروه :پایرتروئید
بسته بندی : بطری 1 لیتری در کارتن 12 عددی
پرمترین سم سازان 25 درصد
دلتامترین 2/5 درصد ئی سی نوع سم : حشره کش
گروه :پایرتروئید
بسته بندی : بطری 1 لیتری در کارتن 12 عددی
دلتامترین سم سازان 2/5 درصد
دیازینون 60 درصد ئی سی نوع سم : حشره کش
گروه :اورگانو فسفات
بسته بندی : بطری 1 لیتری در کارتن 12 عددی
دیازینون سم سازان 60 درصد
سایپرمترین 40 درصد ئی سی نوع سم : حشره کش
گروه :پایرتروئید
بسته بندی : بطری 1 لیتری در کارتن 12 عددی
سایپرمترین سم سازان 40 درصد
کلرپیریفوس 40/8 درصد ئی سی نوع سم : حشره کش
گروه :اورگانو فسفات
بسته بندی : بطری 1 لیتری در کارتن 12 عددی
کلرپیریفوس سم سازان 40/8 درصد