محلول سورفکتانت سابل

“سابل” یک محلول ترکیبی ارگانیک سنتز شده آنیونی مواد فعال سطحی بسیار موثری است که یاری دهنده، تسهیل کننده و افزایش دهنده تاثیر سموم بر روی سطوح گیاهان در اثر تغییر ویسکوزیته و کاهش کشش سطحی آب می باشد. این محلول می تواند تاثیرات شگرفی در کنترل بهتر آفات و بیماری ها، صرفه جویی در مصرف سموم و کودها و در نتیجه افزایش میزان بهره وری و عملکرد محصول داشته باشد.

سابل دارای اثرات پخش کنندگی، تر کنندگی، یکنواختی و پاک کنندگی بر روی گیاهان بوده و می توان آن را به تنهایی و یا همراه با سموم حشره کش، قارچ کش، علف کش و کود های مایع جهت سمپاشی باغات میوه و پسته استفاده نمود. سابل باعث چسبندگی و ماندگاری بیشتر سموم و کودها بر روی سطوح و اندام گیاه از جمله برگ ها و شاخه ها شده و دوام و اثر بخشی آن ها را بر روی گیاه به جهت چسبندگی افزایش می دهد.

keyboard_arrow_up